دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

Touchstone 103

Touchstone 103

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Person To Person 201

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Person To Person 202

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Jolly Phonics 1

Jolly Phonics 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Jolly Phonics 2

Jolly Phonics 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Jolly Phonics 3

Jolly Phonics 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Jolly Phonics 4(A)

Jolly Phonics 4(A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Jolly Phonics 4(B)

Jolly Phonics 4(B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Jolly Phonics 5

Jolly Phonics 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Jolly Phonics 6

Jolly Phonics 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds Starter (A

Super Minds Starter (A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds Starter (B

Super Minds Starter (B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 101

Super Minds 101

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 102

Super Minds 102

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 103

Super Minds 103

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 104

Super Minds 104

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 201

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 202

Super Minds 202

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 203

Super Minds 203

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 204

Super Minds 204

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 301

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 302

Super Minds 302

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 303

Super Minds 303

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 304

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 401

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 402

Super Minds 402

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 403

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 404

Super Minds 404

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 501

Super Minds 501

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 502

Super Minds 502

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 503

Super Minds 503

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 504

Super Minds 504

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 601

Super Minds 601

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 602

Super Minds 602

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 603

Super Minds 603

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Minds 604

Super Minds 604

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A1

Menschen A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان فرانسه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان اسپانیایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Excel

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی سایت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Word

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Word تایپ سریع و نرم افزار کاربردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

++C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

#c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابداری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Work shop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ICDL1,2

کامپیوتر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

ICDL 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

Android

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SQL Server

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PHP

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

JAVA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ICDL 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کامپیوتر خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

ICDL2

ICDL1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

تایپ سریع

type

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

Word & Excel

Word & Excel

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترنت و ایمیل

Internet & Imail

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

تایپ و ویرایش

Type-Word

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

پاورپوینت

Powerpoint

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

اکسل مقدماتی

Excel-Basic

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

اکسل پیشرفته

Excel-Advanced

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

بانک اطلاعاتی -اکسس

Access

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت ویندوز

Windows

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی کودکان -پایه

children's paintings-Basic

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی کودکان-مقدماتی

children's paintings-Elementary

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی نوجوان- پایه

Teen paintings-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی پیشرفته

Design-Advanced

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی خردسالان از پایه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی کودکان-پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی نوجوان-مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی نوجوان-پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی پایه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی(پاستل گچی و گواش)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی(آبرنگ و مداد رنگی)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی(سیاه قلم)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی(اکرلیک)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی(رنگ روغن)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی خیس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی مرکب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی(نقطه کوب)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خوشنویسی

خوشنویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدماتی عکاسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره پیشترفت عکاسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیاه قلم(طبیعت بی جان1)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی سیاه قلم 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تزئینات لباس زنانه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الگوهای ویژه خیاطی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش گره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش کش و دراپه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش خیاطی مولاژ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

لباس های شب و عروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش خیاطی نازک دوزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش ژورنال شناسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش خیاطی ضخیم دوزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش مانتو

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی روی پارچه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خیاطی مقدماتی تا پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی سوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی چهارم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی پنجم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی ششم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی هفتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی هشتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی نهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی دهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی یازدهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی ریاضی دوازدهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی فیزیک نهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی فیزیک دهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی فیزیک یازدهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مجازی فیزیک دوازدهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول حسابداری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

موسیقی مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه کثیف کاری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سفال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه رنگ انگشتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه قصه گویی، شعر خوانی و شاهنامه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کاگاه بازی خلاق و ریتمیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

هنر خللاقیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس فوق العاده

کلاس باله

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت و کارتون به زبان انگلیسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دست ورزی

Handy Craft

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

چرتکه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کامپیوتر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

رباتیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مادر و کودک

مادر و کودک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شطرنج

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

باله

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خط

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش دبستان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 46

جزئیات دوره و ثبت نام

هوش چند گانه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان زرافه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مادر و کودک اضطراب جدایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مادر خلاق کودک شاد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه بازیهای ریتمیک و هدفمند

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس فوق برنامه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابان

Hesaban

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک3

Physics3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

شیمی3

Chemistry3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

عربی2

Arabic2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

زیست2

Bio2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی3

Math

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی دهم

Math10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک دهم

Physics10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

شیمی دهم

Chemistry10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

عربی دهم

Arabic10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

زیست دهم

Bio10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک3(کنکور)

Physics3(konkor)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابان(کنکور)

Calculus(konkor)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

شیمی3(کنکور)

Chemistry3(konkor)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

زیست 2(کنکور)

Bio2(konkor)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی هفتم

Math7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی هشتم

Math8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی نهم

Math9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تقویتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فارسی اول دبستان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی ششم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم هشتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خود آرایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شینیون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دوره های مراقبت زیبایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

میکاپ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش بافت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

آرایش و پیرایش عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کار با مواد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بند و ابرو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متعادل سازی چهره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پیرایشگر مو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش گریم و میکاپ فوق تخصصی عروس و خودآرایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش کوپ های پیتاژ ژورنالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش خدمات ناخن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش طراحی ابرو با هاشور –میکروپیگمنتیشن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش شینیون های کلاسیک و ژورنالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش رنگ ها و لایت های حرفه ای ( آموزش رنگ و مش تخصصی )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش اکستنشن مو و مژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آرایش و پیرایش زنانه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت خانواده ( سه درس )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم مدیریت خانواده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم گردشگری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم خیاطی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم آرایشگری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم کامپیوتر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نرم افزارهای معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سفره آرایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت های سالم زیستن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

آشپزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هنر در خانه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

دروه کارآموزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روند طراحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhinoceros

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره های بهینه سازی با ETABS و Tekla

دوره های بهینه سازی با ETABS و Tekla

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه HSE

HSE Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

"Revit MEP "Electrical

"Revit MEP "Electrical

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit "Structure

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

"Revit "Architecture

"Revit "Architecture

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

MS Project

MS Project

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance Steel

Advance Steel

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Navisworks

Navisworks

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Tekla Structure

Tekla Structure

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

"Revit MEP "Mechanical

"Revit MEP "Mechanical

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3ِDsMAX

3ِDsMAX

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

V-ray

V-ray

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit

Revit

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

AutoCAD

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Post-Production

Post-Production

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

Lumion

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه انجام پروژه های دانشگاهی با نرم افزار Etabs & Safe

Etabs & Safe

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

محاسبات سازه با Etabs & Safe

محاسبات سازه با Etabs & Safe

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Sap 2000

Sap 2000

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره BIM مخصوص مدیران ارشد

BIM for managers

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Primavera 6

Primavera 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Abaqus

Abaqus

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Solution

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

speak out elementary

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

103 Solution elementary

Solution elementary 103

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Solution elementary 102

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC courses

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Solution elementary 101

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان روسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Hallo Anna 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

DAF Kompakt

DAF Kompakt

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

person to person 204

person to person 204

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

VORBEREITUNG

VORBEREITUNG

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

person to person 203

person to person 203

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Out SA

Speak Out Starter A

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Out SB

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Out SC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Out SD

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Out EA

Speak Out EA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام
مجتمع آموزشی بهرنگ